Záruka a Reklamační řád
(platné od 1.května 2002)

2.1. Na veškerá plnění dodávaná dodavatelem se vztahuje zákonná minimální záruční lhůta platná v okamžiku realizace obchodního případu. Dodavatel může záruční lhůtu v konkrétních případech upravit, tato úprava nesmí být v rozporu s obecně platnými předpisy.

2.2. V případě software, jehož nehi dodavatel autorem, vztahuje se záruka poskytovaná dodavatelem pouze na čitelnost médií - datových nosičů.

2.3. Místem uplatnění reklamace je obchodní či servisní místo dodavatele. V konkrétních případech může být jako místo reklamace stanoveno umístění reklamovaného zboží (on-site servis). Toto ustanovení musí být provedeno písemně.

2.4. Při uplatnění záruky musí kupujicí spolu s kompletním zbožím v originálním nebo vhodném náhradním obalu přl:dložit doklad o nabytí zboží (fakturu, kupní smlouvu, dodací, záruční nebo montážní list), kde je zřejmý původ reklamovaného zboží a délka poskytované záruky.

2.5. Je-li závada na zboží nebo službě zřejmá, je reklamace řešena ve většině případů obratem výměnou vadného dílu nebo výrobku, nápravou či dobropisováním provedené služby. Jedná-li se o nepravidelně se projevující závadu, je nutná přiměřená testovací doba.

2.6. Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní nebo neodpovídá zboží uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupuj ící zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího

2.7. Dodavatel může nárok na záruční servis neuznat zejména v těchto případech

.zboží bylo umístěno, zapojeno či používáno v rozporu s návodem k obsluze, specifikací přístroje nebo v rozporu s určením přístroje

. Skladovací a provozní patrametry nebyly v souladu se specifikací přístoje (napětí v síti, teplota, vlhkost a prašnost prostředí, magnetické pole atp.)

. Byly provedeny změny na dodacím nebo montážním listě neoprávněně kupujícím nebo třetí osobou

. zboží je mechanicky poškozené

. do zboží bylo zasáhnuto neoprávněnou osobou

. jsou porušeny záruční plomby

. v počítači byly zjištěny počítačové viry

. zboží bylo poškozeno živelnou pohromou

. zboží nebylo doručeno k záručnímu servisu kompletní vč. příslušenství

2.8. Doba, kdy je prováděna záruční oprava, se do záruční doby nepočítá.

2.9. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností z kupní smlouvy. Této povinnosti se prodávající zprostí, prokáže-Ii, že škodu nezavinil. Za škodu předvídatelnou podle §379 Obch.zákoníku se považuje maximálně výše kupní ceny sjednané v kupní smlouvě

2.10. Prokáže-li se, že za reklamovanou závadu nenese prodávající odpovědnost (vada byla způsobena vnějšími událostmi např. poškození kupujícím, třetí osobou nebo nahodilou událostí), je kupující povinen zaplatit práci technika a dopravu dle ceníku servisních prací Toto ustanovení platí i pro případ zavirování počítače.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline