Nabídky Plus - historie změn

 

verze 4.27
 • « v nabídkách, poptávkách, objednávkách, adresáři firem a ceníku přibyl filtr na barevné vlajky
 • « do rychlé nápovědy (ikona sponky v levém horním rohu hlavního okna) byly přidány instruktážní videa (tipy a triky v programu, apod.)
verze 4.26
 • « pořadí dané položky (uvnitř nabídky) lze kromě šipek nahoru/dolů nově měnit i pomocí tlačítka [Pořadí], kde můžete aktuální položku posunout na požadovanou číselnou pozici přímo
 • « u oken, u kterých je možné měnit velikost (např. seznam ceníku vyvolaný z rozpracované nabídky) si program pamatuje velikost a pozici okna, resp. stav zda je/není okno maximalizované
 • « v Globálním nastavení programu je možné nastavit výchozí zaokrouhlení volných položek (tzn. položek bez vazby na ceník) při výpočtu z přirážky/marže
 • « při otevření již uložené nabídky se kurzor automaticky nastaví na poslední položku nabídky
verze 4.25
 • « nově založená agenda automaticky nastaví novou sníženou sazbu 12% platnou od 1.1.2024. U dříve založených agend je nutné změnu sazby provést ručně (návod naleznete na stránce www.nabidkyplus.cz)
 • « volitelné položky (neovlivňují celkovou cenu nabídky) se až doposud tiskly v patičce nabídky, tzn. odděleně od klasických položek. Nově je možné volitelné položky tisknout v sekci klasických položek (pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny). Chcete-li použít tento nový způsob tisku volitelných položek, deaktivujte přepínač „volitelné položky tisknout odděleně v patičce nabídky“, který naleznete pod volbou v Ostatní > Globální nastavení > záložka Nabídky (stejnou funkčnost je možné nastavit i pro poptávky a objednávky).
verze 4.24
 • « napojení na novou verzi ARES (využívá se pro načtení/ověření údajů v adresáři firem). Původní verzi ARES Ministerstvo financí ukončilo k datu 30.9.2023 a již není přístupná.
 • « aplikace nyní podporuje i novější verze lokální databáze
verze 4.23
 • « nová funkce uvnitř nabídky: dvojitým kliknutím na konkrétní nadpisové položce v pravé horní sekci [Součty nadpisových položek] se kurzor v mřížce položek postaví na danou skupinu. Pokud navíc při dvojkliku podržíte klávesu Shift, automaticky se označí nebo odznačí všechny položky dokladu patřící do vybrané nadpisové skupiny. Můžete tak jediným dvojklikem označit jednu či více skupin a nastavit označené množině např. slevu či marži.
 • « byla upravena funkce na automatické stažení nové verze programu (platí pro síťové verze)
verze 4.22
 • « nový průvodce pro funkci Export dat - podobně jako u importu je možné definici exportu uložit pro opakované použití
 • « export i import dat byl rozšířen o možnost spuštění libovolné externí aplikace, která může data před importem (resp. po exportu) převzít a dále upravit
verze 4.21
 • « nová funkce umožňuje rychle zjistit, komu jste vybranou ceníkovou položku v minulosti nabízeli (do jakých dokladů jste ji vložili) a za jaké ceny. Tlačítko [Obchodní informace] > [Komu jsme v minulosti tuto kartu nabízeli?] je dostupné v detailu ceníkové karty a také v detailu položky nabídky (musí se jednat o položku vloženou z ceníku).
 • « byla rozšířena nápověda programu
verze 4.20
 • « nové kolonky na ceníkové kartě Nákupní/prodejní cena naposledy aktualizována dne. Pokud na ceníkové kartě změníte nákupní či prodejní cenu, program do těchto kolonek po uložení ceníkové karty automaticky dosadí dnešní datum. Zároveň přidá nově zadanou cenu do archivu, který si můžete kdykoliv zobrazit pomocí tlačítka [Zobrazit historii cen].
 • « funkce [Odeslat e-mailem] nyní umožňuje kromě standardního rozhraní pro odesílání e-mailů (MAPI) nastavit odesílání přes Microsoft Outlook, nebo Mozilla Thunderbird
 • « byla vylepšena stabilita editoru předloh
verze 4.19
 • « nově je možné vynutit, aby uživatel v každé poptávce/nabídce/objednávce povinně zadával zakázku. Přepínač je možné zapnout volbou Ostatní > Globální nastavení > záložka Poptávky | Nabídky | Objednávky. Ve výchozím stavu je přepínač vypnutý.
verze 4.18
 • « v rámci sjednocení terminologie s běžnou obchodní praxí došlo ke změně pojmů Marže a Rabat. Původní políčko Marže bylo přejmenováno na Obchodní přirážka a původní políčko Rabat na Marže. Samotné procentuální hodnoty těchto polí v databázi (na dokladech a ceníku) však byly zachovány, jde tedy pouze o změnu nadpisů obou kolonek (hodnoty, které jste dosud evidovali v políčku Marže, tedy nyní naleznete v kolonce Obchodní přirážka, hodnoty dosud evidované v kolonce Rabat, naleznete v políčku Marže). Přestože některé účetně/obchodní programy na trhu stále uvádějí zde zmíněnou původní terminologii, která byla z historických důvodů určitý čas ponechána i v této aplikaci, budeme od této verze používat již výhradně názvy běžně používané v obchodní a finanční praxi.
 • « nově je možné do otevřeného dokladu importovat položky z jiného dokladu (např. můžete do nabídky natáhnout položky z jiné starší nabídky). Oproti klasické funkci Kopírovat je touto funkcí možné do dokladu importovat položky i z více dokladů. Funkci vyvoláte uvnitř otevřeného dokladu volbou Další funkce > Importovat položky z jiné nabídky.
 • « karta zakázky (Ostatní > Přehled zakázek) podporuje Připojené dokumenty.
verze 4.17
 • « byl proveden celkový redesign oken programu tak, aby písmo bylo lépe čitelné
 • « v modulu Zakázky je nyní možné vyhodnotit úspěšnost celé zakázky, tzn. zjistit náklady/výnosy a tím i celkový zisk zakázky. Zisk zakázky se přepočítává automaticky po uložení příslušného dokladu (např. nabídky), pokud se doklad na zakázku odkazuje.
 • « na kartě Zakázky je možné evidovat i jiné náklady či výnosy, které souvisejí se zakázkou. Tyto částky rovněž vstupují do celkového vyhodnocení zakázky.
verze 4.16
 • « v seznamu nabídek/poptávek/objednávek je k dispozici nový filtr na stav dokladu (např. stav nabídky = odeslaná, apod.) a na zámek (uzamknutý/odemknutý doklad)
 • « nyní je možné mazat uvnitř dokladů i více položek najednou – stačí si požadované položky standardním způsobem označit
 • « jestliže má adresa vložená do dokladu na kartě adresy aktivní přepínač „odlišná adresa provozovny“, jsou tyto odlišné adresní údaje provozovny zobrazeny i v hlavičce dokladu (pole je pouze pro čtení)
 • « pokud je program připojen na lokální databázi (LocalDb), program ve funkci „Vytvoření zálohy dat“ kontroluje, zda je vybraná složka pro zálohování platná
 • « další drobná vylepšení
verze 4.15
 • « do nabídek, poptávek a objednávek si můžete pomocí tzv. Uživatelských polí přidat svoje vlastní textové kolonky, které lze také tisknout. Uživatelská pole je možné nadefinovat v Globálním nastavení programu (Ostatní > Globální nastavení > záložka Uživatelská pole). Je možné přidat až 10 standardních polí (platí pouze v rámci daného modulu, např. nabídek) a až 10 společných polí (společné pole platí pro všechny dokladové moduly a při převzetí dokladu - např. převzetí poptávky do nabídky - se kopíruje i hodnota daného pole)
 • « při odeslání nabídky (nebo poptávky, objednávky) e-mailem je možné vybírat i z dalších e-mailových adres zákazníka (včetně e-mailů kontaktních osob, pokud je na adresní kartě evidujete)
 • « byly vylepšeny přehledové sestavy (v seznamu dokladů tlačítko Jiné operace > Přehledové sestavy). Graf je nyní přehlednější, nově lze tabulku třídit, vyhledávat v ní, nebo označit konkrétní záznamy, které se mají graficky zobrazit.
 • « funkcí Ostatní > Výměna dat > Přenos adresáře/ceníku na jiný PC lze nyní přenášet i ceníkové karty, které mají nefixní cenovou hladinu (definovanou procentem)
 • « další drobná vylepšení
verze 4.14
 • « nově lze z XML importovat také veškeré doklady (poptávky, nabídky, objednávky). Pozn.: s ohledem na tuto novou funkčnost bylo potřeba upravit dosavadní XML strukturu dokladů. Aktuální strukturu popisují XSD schémata, která jsou od této verze součástí programu (naleznete je ve složce s nainstalovanou aplikací Setup\xsd).
 • « karta zakázky byla rozšířena o adresní pole Stát, IČO a DIČ
 • « standardní tisková předloha nabídky (resp. poptávky/objednávky) byla upravena tak, aby automaticky tiskla obrázky připojené k ceníkovým kartám (není tedy již nutné pro tisk obrázků vybírat specializovanou tiskovou předlohu)
 • « bylo ošetřeno "zamrznutí" editoru předloh, pokud uživatel v určitých případech klepnul na ohraničení, nebo zarovnání textu. Tato chyba se projevovala na Windows 10 64bit a byla způsobena systémovou aktualizací tohoto operačního systému.
verze 4.13
 • « změna legislativy: všechny nově vytvořené doklady nyní počítají DPH "matematicky". Původní výpočet DPH „koeficientem“ (který byl aplikován ve starších verzích) je možné používat maximálně do 30.9.2019, doporučujeme proto nejpozději do tohoto data provést update na novou verzi
verze 4.12
 • « byl výrazně rozšířen modul [Zakázky]. Karta Zakázky nyní obsahuje i vazbu na adresář firem, obchodní případ je tedy možné svázat s konkrétním odběratelem. Na kartě Zakázky přibyla i nová sekce "Průběh zpracování", která zobrazuje celkový stav zakázky - např. zda již byla na poptávku zpracována nabídka, případně kolik času na zpracování ještě zbývá. Pokud na kartě zakázky aktivujete přepínač "dosadit datum automaticky po uložení nabídky", stav zakázky se aktualizuje zcela automaticky. Nové jsou i kolonky Osoba pověřená ke zpracování zakázky, Osoba odpovědná za zakázku a Datum posledního ověření stavu zakázky.
 • « do modulu [Zakázky] si můžete pomocí tzv. Uživatelských polí přidat svoje vlastní textové kolonky, které lze samozřejmě i tisknout. Uživatelská pole je možné nadefinovat v Globálním nastavení programu (Ostatní > Globální nastavení > záložka Uživatelská pole)
 • « v seznamu zakázek přibyly nové ikony, které signalizují celkový stav zakázky (např. zda již byla odeslána nabídka, apod.). Význam ikon je uveden v legendě na pravé straně plochy.
 • « v seznamu zakázek můžete záznamy odlišit barevně podle hodnoty "Hodnocení zakázky". Barvy je možné nadefinovat v Globálním nastavení programu (Ostatní > Globální nastavení > záložka Zakázky > přepínač "použít vlastní formátovací styly")
 • « v seznamu zakázek přibylo rychlé filtrovací tlačítko "Zobrazit i uzavřené". Standardně aplikace již uzavřené zakázky nezobrazuje.
 • « zakázku lze nově exportovat do formátu XML
 • « při vložení zakázky do dokladu (např. do nabídky) se převezme i název firmy
 • « zakázky lze zobrazit i přímo ze seznamu dokladů (např. ze seznamu nabídek) volbou Jiné operace > Zobrazit celkový přehled zakázek
 • « v tiskové sestavě dokladu je nyní možné použít u sumace identifikátorů i proměnné "Prodejní cena před slevou"
 • « další drobná vylepšení
verze 4.11
 • « byla upravena funkce "Obnovení dat ze zálohy"
 • « v tiskové sestavě dokladu je nyní možné použít u sumace součtových položek i proměnné "Prodejní cena před slevou"
verze 4.10
 • « slevu (resp. marži či rabat) je nově možné změnit také pomocí posuvníku v reálném čase. Funkci najdete pod standardním tlačítkem [Nastavit slevu] uvnitř dokladu, kde je možné zobrazit posuvník. Doklad na pozadí se v tomto režimu ihned přepočítává, je možné tedy pohodlně "ladit" optimální podobu nabídky
 • « v součtu nadpisových položek uvnitř dokladu se nyní zisk zobrazuje zeleně a případná ztráta červeně
 • « v Ostatní > Globální nastavení je možné hromadně vymazat historii akcí. Mazat lze volitelně adresní akce (logují se po každém uložení či tisku/exportu adresy, pokud je tato funkce zapnutá v Globálním nastavení), nebo akce dokladů (logují se automaticky po každém uložení/tisku dokladu)
verze 4.09
 • « pomocí funkce "Hromadně změnit údaje na adresách" je možné přiřadit (nebo vygenerovat podle číselné řady) Kód adresy
 • « název souboru ve funkci "Export do PDF" se generuje podle Globálního nastavení
 • « další drobné opravy a vylepšení
verze 4.08
 • « příprava na GDPR: nově lze uživatelům zakázat v konkrétním modulu hromadné tisky/exporty a povolit jen tisk/export jednotlivých záznamů
 • « příprava na GDPR: v Globálním nastavení (Ostatní > Globální nastavení > Adresář firem) lze zapnout logování změn v adresáři firem a logování veškerých tisků/exportů
 • « příprava na GDPR: nová funkce Ostatní > GDPR - vyhledání/anonymizace záznamů

Metodický dokument, který obsahuje vhodná technická doporučení v aplikaci Nabídky Plus v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete zde

verze 4.07
 • « příprava na GDPR: na kartě adresy a kartě kontaktní osoby přibyla nová záložka [GDPR]. Zde je možné evidovat libovolný počet důvodů zpracování osobních údajů. Nový důvod lze přidat buď ručně, nebo pomocí hromadné operace v adresáři firem (Jiné operace > Hromadně změnit údaje na adresách).
 • « příprava na GDPR: program obsahuje novou unikátní funkci, která generuje Důvod zpracování osobních údajů zcela automaticky - ihned po uložení dokladu. Funkci je možné aktivovat v modulu Ostatní > Globální nastavení > Adresář firem > GDPR. Navíc je možné pomocí hromadných operací v adresáři firem (Jiné operace > Hromadně změnit údaje na adresách) vygenerovat tento důvod zpětně na všechny adresy, nebo kontaktní osoby.
 • « příprava na GDPR: karta adresy obsahuje nový přepínač "fyzická osoba (obsahuje osobní údaje)", který je možné využít při filtrování adres. Přepínač je možné nastavit buď ručně, nebo pomocí hromadných operací v adresáři firem.
 • « příprava na GDPR: seznam všech kontaktních osob je nyní možné zobrazit v samostatném seznamu (v adresáři firem volba Jiné operace > Zobrazit seznam kontaktních osob)
Podrobný metodický dokument, jak evidovat v programu záležitosti týkající se GDPR, bude zveřejněn v příští verzi.
verze 4.06
 • « příprava na GDPR: administrátor má nově možnost nastavit, aby se uživatel do programu přihlašoval složitým heslem (heslo musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno, alespoň jednu číslici, alespoň jeden znak, který není písmeno nebo číslice a musí mít minimálně 8 znaků). Může také nastavit, zda si uživatel sám sobě může měnit heslo a zda se má taková změna po určité době vynutit. U vybraných modulů programu (poptávky, nabídky, objednávky, ceník, adresář firem, poznámky, zakázky) je možné uživateli zakázat tisk/náhled, resp. exporty do různých formátů (PDF, XLS, XML) a zabránit tak nechtěnému úniku dat.
verze 4.05
 • « do funkce Hromadně přecenit ceníkové položky v modulu [Ceník] byla přidána možnost přecenit prodejní cenu (nebo fixní cenovou hladinu) pomocí libovolné marže, nebo rabatu
verze 4.04
 • « ve výběru agend je možné pojmenovat firmu odlišným názvem (vhodné pokud vedete v programu více agend se stejným názvem)
verze 4.03
 • « do tiskových formulářů (poptávka/nabídka/objednávka/zálohová faktura) byl doplněn kontaktní telefon a e-mail zákazníka
 • « položky dokladu se zobrazují korektně i v případě, kdy je vypnuté zobrazování pořizovacích cen v přístupových právech
verze 4.02
 • « tiskový formulář nabídky byl rozšířen o další proměnné (adresní údaje odběratele)
 • « export dokladu do XML obsahuje kompletní entitu Odběratele
verze 4.01
 • « do ceníku je možné importovat i barevné vlajky a komentáře
 • « seznam agend k výběru v přihlašovacím okně se třídí abecedně
verze 4.00
 • « zcela nová verze programu, program byl kompletně přepracován v jiném vývojovém prostředí a rozšířen o další moduly
 • « pro ukládání dat se nyní používá robustní databáze MS SQL Server (v lokální nebo síťové variantě), která pojme i větší množství dat a urychluje vyhledávání
 • « nový modul Poptávky
 • « nový modul Objednávky a Zálohové faktury
 • « karta ceníku byla rozšířena o nové kolonky (až 4 názvy položek, až 4 katalogová čísla, informační kolonka "množství na skladě", kterou lze plnit importy)
 • « systém listů a skupin (dosud jen v ceníku) byl rozšířen i na nabídky, adresář firem, poptávky a objednávky
 • « listy lze označit barevnou ikonou a zlepšit tak orientaci v seznamech
 • « k nabídkám lze jednoduše tvořit další varianty
 • « každé adrese lze přiřadit libovolné kategorie, které je možné využít pro rychlé filtry zákazníků. Volitelně lze zapnout automatické plnění kategorií z rejstříku ARES (klasifikace CZ-NACE)
 • « detail adresy (nebo zakázky) zobrazuje veškeré doklady vystavené na konkrétního zákazníka (nebo konkrétní zakázku)
 • « na kartě adresy (resp. v dokladu) je možné evidovat adresu provozovny (resp. konečného příjemce)
 • « v ceníku je možné evidovat poplatky a příslušenství
 • « kromě skrytých položek (ovlivňují cenu nabídky, ale netisknou se) je možné přidat i tzv. volitelné položky (tisknou se, ale neovlivňují cenu nabídky)
 • « barevné vlajky a komentáře lze používat i v ceníku, adresáři firem a ve všech dokladech
 • « adresář firem a ceník lze importovat i z formátu XML
 • « nyní lze třídit jakýkoliv sloupec v seznamu (vzestupně i sestupně)
 • « hledání je nyní rychlejší, pracuje na principu full-text (hledání podle libovolného klíčového slova). Hledat lze buď pouze v aktivním sloupci, nebo globálně (napříč sloupci)
 • « nově program podporuje cizí měny
 • « byl implementován vylepšený tiskový modul
 • « mnoho dalších drobných vylepšení
verze 3.05
 • « rozšířeny možnosti tiskového formuláře nabídek
verze 3.04
 • « pole s názvem firmy bylo rozšířeno na 100 znaků
 • « nyní je možné nastavit, aby program při ukončení sám upozornil uživatele na zálohování
 • « byly provedeny úpravy tiskových formulářů nabídek
verze 3.03
 • « nově je možné přednastavit název PDF souboru s nabídkou v příloze e-mailu
verze 3.02
 • « na kartě poznámky je nově možné stanovit prioritu (nízká, normální, vysoká)
verze 3.01
 • « byl vylepšen export do formátu PDF
verze 3.00
 • « legislativa 2015 (přidána podpora druhé snížené sazby DPH)
 • « nový modul "Zakázky" - každé nabídce je možné přiřadit určitou zakázku pro lepší filtrování, nebo vyhodnocení pomocí přehledových sestav
 • « nový modul "Přehledové sestavy", obsahuje různé reporty (např. nejziskovější odběratelé, apod.)
 • « možnost přidávat k nabídkám komentáře - obvykle slouží k interním poznámkám, které se váží ke konkrétní nabídce (možnost zaznamenat např. telefonickou komunikaci se zákazníkem). Text komentáře je možné zobrazit i rychlým způsobem (najetím ukazatele myši) přímo v seznamu nabídek.
 • « nově lze nabídkám přiřazovat informační barevné vlajky pro přehlednější orientaci v seznamu
 • « nová univerzální databáze volných textů, do které je možné uložit často používané texty a poté je kdykoliv opakovaně vkládat do různých míst v nabídce jedním kliknutím
 • « program umí starší nabídky archivovat. Cílem je redukce zobrazovaných nabídek v seznamu v případě, kdy databáze obsahuje velké množství nabídek (např. za několik let) a načítání seznamu je již pomalé
 • « výklopné seznamy "Způsob platby" a "Doprava" je možné uživatelsky přednastavit tak, aby obsahoval libovolné hodnoty
 • « v globálním nastavení je možné přednastavit výchozí sazbu DPH a výchozí typ ceny
 • « nové sloupce v sezamu nabídek (interní popis, nadpis dokladu, zakázka)
 • « další drobná vylepšení
verze 2.14
 • « upraven instalátor produktu
verze 2.13
 • « vylepšena funkce pro import ceníku z Excelu
verze 2.12
 • « v nabídce se nyní automaticky součtují tzv. nadpisové položky (součty se rovněž vytisknou ve standardním formuláři nabídky)
verze 2.11
 • « zlepšena kompatibilita s Windows 8
verze 2.10
 • « uvnitř nabídky se vizualizuje výše slevy, cena před a po slevě
verze 2.09
 • « úprava funkce "přenos adresáře/ceníku na jiný počítač"
verze 2.08
 • « v šabloně nabídky je možné zadat počet dnů od data vystavení - hodnota se poté použije pro automatické vyplnění datumové kolonky "Platnost do"
verze 2.07
 • « v přístupových právech lze určit, která firma se po přihlášení do programu nastaví jako výchozí
verze 2.06
 • « nová funkce "přenos adresáře/ceníku na jiný počítač" umožňuje off-line synchronizovat databáze s počítačem, který nelze umístit do on-line sítě
verze 2.05
 • « přidána funkce na kopírování položek uvnitř nabídky
verze 2.04
 • « úprava DPH (nové sazby 15% a 21%)
verze 2.03
 • « v seznamu nabídek byl zpřístupněn nový sloupec [Vystavil] se jménem uživatele, který nabídku vytvořil. Proměnnou je možné použít i ve filtru.
 • « kolonky IČ a DIČ jsou kromě karty adresy nově vizualizované i na kartě nabídky.
verze 2.02
 • « nová funkce "Historie akcí" umožňuje zpětně sledovat změny v každé nabídce
 • « dotaz na internetový registr ARES nyní správně vyhodnocuje i firmy, které neobsahují všechny adresní údaje
verze 2.01
 • « do standardního tiskového formuláře nabídky byly přidány proměnné, které vyčíslují celkovou výši slevy (s nebo bez DPH)
 • « nový samostatný modul pro export libovolné databáze (tabulky) v dávkovém režimu do formátu XML. Využitelné zejména pro propojení s externími programy.
verze 2.00
 • « zcela nový tiskový modul, který vylepšuje vzhled výsledné nabídky (a který podporuje i více exportních formátů)
 • « funkce "připojení k e-mailu" nyní generuje přílohu ve standardním formátu PDF
 • « v nabídce je možné tisknout i obrázky z ceníkových karet
 • « nový modul přístupová práva - nyní je možné uživatelům programu omezit přístup do jednotlivých modulů (např. stanovit přístup jen pro čtení). Pomocí tzv. pre-filtru je navíc možné zabezpečit, aby uživatel viděl např. jen nabídky, které vytvořil on sám.
 • « na kartě uživatele je možné evidovat i kontaktní telefon a e-mail (tyto údaje se automaticky tisknout v nabídce)
 • « vybrané nabídky je možné uzamknout (právo odemykání je definováno v přístupových právech)
 • « adresář firem byl propojen s internetovým registrem ARES (načtení/ověření adresních údajů firmy podle IČ)
 • « na položce nabídky přibyl přepínač, který zobrazuje náhled obrázku z ceníkové karty
 • « kromě klasické a ceníkové položky je možné do nabídky vložit i tzv. Nadpisovou nebo Textovou položku (tyto položky neovlivňují celkovou cenu nabídky, zpřehledňují však tištěnou nabídku)
 • « při vkládání ceníkových položek do nabídky je možné označit více položek (v závislosti na uživatelské konfiguraci je program buď vloží hromadně s počtem m.j. 1, nebo je vkládá ve smyčce a čeká na potvrzení počtu m.j.)
 • « v nabídce je možné hromadně přidat položky z ceníku pomocí spojovacího klíče (katalogu, čárového kódu, atd.), který je buď v souboru, nebo ve schránce Windows
 • « nová funkce v nabídce, která dopočítá % slevu na vybraných položkách tak, aby se celková cena nabídky rovnala nově zadané ceně.
 • « vylepšené poznámky na ploše
 • « další drobná vylepšení
verze 1.16
 • « generování e-mailů s nabídkou je nyní funkční i na Windows Vista/7
verze 1.14
 • « v globálním nastavení programu lze změnit symbol domácí měny
verze 1.13
 • « upraven instalátor, drobné úpravy programu
verze 1.12
 • « přidána funkce, která umožňuje hromadně změnit sazbu DPH na položkách nabídky
verze 1.11
 • « nový instalační program
verze 1.10
 • « na kartě nabídky je možné pomocí tlačítka "DPH" aktualizovat % sazby DPH podle globálního nastavení - tato funkce zároveň ošetřuje situaci, kdy se pomocí tlačítka "Kopírovat" vytváří nová nabídka s jinou % sazbou (např. 9%), než byla starší zdrojová nabídka (např. 5%)
verze 1.09
 • « v hromadných operacích přibyla funkce, pomocí které je možné snadno provést změnu % DPH sazby na ceníkových položkách
verze 1.07
 • « ke každé položce v ceníku je možné připojit libovolný obrázek
 • « poznámky na ploše je možné označit jako vyřízené
verze 1.05
 • « u každého dokladu je možné změnit standardní nadpis "Nabídka" na libovolný text
 • « adesář lze nyní exportovat do formátu XML
 • « další drobné úpravy
verze 1.04
 • « větší podpora tzv. identifikátorů: nyní je možné vkládat identifikátory nejenom na položky v ceníku, ale také do položek v nabídce.
 • « nová funkce "Rozpis identifikátorů" umožňuje rozepsat náklady/prod. cenu/zisk např. na práci a na materiál, atd. (volná definice identifikátorů). Rozpis je možné tisknout i v nabídce.
 • « pro označené položky v nabídce je možné zobrazovat součet (automaticky na spodním řádku).
 • « nové klávesové zkratky v nabídce pro často používané funkce (např. F5 - změna Marže, atd.). Kompletní seznam je uveden v nápovědě.
 • « rozšířeno barevné odlišení některých sloupců u položek v nabídce
 • « nabídky, adresy, položky v ceníku je nyní možné mazat hromadně
 • « při minimalizaci okna se nyní minimalizuje i celá aplikace
 • « další drobné úpravy včetně nápovědy
verze 1.03
 • « XML export byl rozšířen o další proměnné
 • « zkrácena doba pro zjišťování struktury CSV souboru (hlavičky) v definici importu
 • « další drobné úpravy
verze 1.02
 • « upravena nápověda
verze 1.01
 • « přidána funkce umožňující exportovat nabídku do formátu XML
verze 1.00
 • « první verze
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline